***محاسبه تسهيلات فروش اقساطي***              
                                                                                                                                                  
 
     مبلغ اصل تسهيلات
     نرخ سود سالانه
     طول دوره توقف (روز)     
     تعداد اقساط        ==>           
     فاصله ميان اقساط (ماه)                          
     نرخ رشد هندسي طي هر پله
     فاصله ميان پله ها(بر اساس قسط)